Statut

MiP
STATUT FUNDACJI „MADE IN PŁOCK”
Rozdział I. Postanowienia ogólne
§ 1
1. FUNDACJA „MADE IN PŁOCK” zwana również dalej Fundacją, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Nazwa Fundacji brzmi: FUNDACJA „MADE IN PŁOCK”.
3. …
§ 2
1. Siedzibą Fundacji jest Płock.
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
3. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej przy czym w zakresie niezbędnym do właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 3
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. pracy i zabezpieczenia społecznego
3. Fundacja jest instytucją pozarządową, której celem jest rozwój społeczny we wszystkich dziedzinach codziennego życia. Wszystkie działania prowadzone przez FUNDACJĘ „MADE IN PŁOCK” są skierowane do nieograniczonej grupy społecznej. Otwartość Fundacji między innymi na problemy społeczne, gospodarcze, kulturowe ma na celu rozwój i właściwe wykorzystanie Kapitału Ludzkiego poprzez rozwój kompetencji, zmniejszanie bezrobocia, rozwój gospodarczy, zwiększanie poziomu wykształcenia, zmniejszanie barier i dyskryminacji. Rozwój społeczno – gospodarczy, ale nie tylko to wiodący cel jej w działalności. FUNDACJA „MADE IN PŁOCK” jest Instytucją Otoczenia Biznesu.
4. Fundacja pragnie współpracować z jednostkami organizacyjnymi administracji na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym, miejskim, gminnym oraz z samorządami mieszkańców: z Radami Osiedli i Radami Sołeckimi w gminach wiejskich; z Instytucjami Pożytku Publicznego (NGO), Podmiotami Ekonomii Społecznej oraz Innymi Stowarzyszeniami i Fundacjami.
5. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach
§ 4
1. FUNDACJA „MADE IN PŁOCK” używa swojego logo, składającego się ze znaku graficznego i nazwy.
2. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
§ 5
1. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.
2. FUNDACJA „MADE IN PŁOCK” może być członkiem organizacji krajowych i zagranicznych, których działalność jest zbieżna z celami i zadaniami Fundacji.
3. FUNDACJA „MADE IN PŁOCK” może tworzyć lub współtworzyć związki, klastry, federacje, konfederacje organizacji krajowych jak i zagranicznych, których działalność jest zbieżna z celami i zadaniami Fundacji.
4. Fundacja może zatrudnić pracowników na ogólnych zasadach. Nawiązywać z nimi stosunek pracy może Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd lub Przewodniczący Rady Nadzorczej.
Rozdział II. Cele i sposoby realizacji celów Fundacji
§ 6
Celem Fundacji są:
Aktywizacja zawodowa, wspieranie przedsiębiorczości oraz rozwój samozatrudnienia:
• Przeciwdziałanie bezrobociu i aktywne kształtowanie rynku pracy oraz przeciwdziałanie dyskryminacji w sferze zatrudnienia,
• Wspieranie startu zawodowego młodzieży szkolnej i akademickiej,
• Realizacja projektów mających na celu szkolenie, poradnictwo, wsparcie informacyjne i organizacyjne w zakresie aktywizacji zawodowej, wsparcia przedsiębiorstw i rozwoju przedsiębiorczości,
• Tworzenie, organizowanie i rozwój akceleratorów technologicznych oraz inkubatorów przedsiębiorczości.
Wspieranie integracji społecznej i gospodarczej obywateli:
• Integracja społeczna, kulturowa, zawodowa obywateli,
• Realizacja projektów w obszarze organizacyjnym oraz zarządzanie projektami o charakterze integracyjnym, aktywizacyjnym, obywatelskim,
• Kreowanie i współtworzenie partnerstw, porozumień, federacji, klastrów, sieci współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi, instytucjami pozarządowymi, biznesem, instytucjami otoczenia biznesu, instytucjami kultury, grupami formalnymi i nieformalnymi w różnych konfiguracjach,
• Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa miast, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów między społeczeństwami.
Rozwój samorządności:
• Rozwijanie i upowszechnianie postaw samorządowych, nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju samorządności oraz współdziałanie z jednostkami samorządowymi miasta, gminy oraz powiatu i województwa, miedzy innymi poprzez podejmowanie działań na rzecz polityki rozwoju opartej na zasadzie zrównoważonego rozwoju oraz edukacji i doradztwa z zakresu samorządności, przedsiębiorczości lokalnej, wiedzy obywatelskiej i europejskiej,
• Działalność na rzecz ogółu społeczności lokalnych, jednostek samorządów terytorialnych oraz środowisk gospodarczych związanych z samorządami,
• Rozwój dialogu i partycypacji społecznej,
• Budowa więzi i rozwój kapitału społecznego oraz wspólnot.
Rozwój wykształcenia i kompetencji, edukacja, szkolnictwo, szkolenia:
• Promowanie społecznej, ekonomicznej i prawniczej wiedzy obywateli,
• Kształcenie kadr gospodarczych, szkolenie menedżerskie,
• Rozwój nauki i szkolnictwa na każdym szczeblu nauczania i szkolenia,
• Organizacja praktyk zawodowych i stażów oraz szkoleń i kursów zawodowych,
• Tworzenie infrastruktury szkoleniowej oraz informacyjnej,
• Wspieranie samorządów lokalnych i organizacji społecznych poprzez kształcenie kadry pracowniczej podopiecznych fundacji oraz beneficjentów projektów, firm, organizacji i instytucji niezrzeszonych,
Rozwój gospodarczy:
• Wspieranie rozwoju gospodarczego rynku lokalnego, regionalnego, krajowego i międzynarodowego,
• Integracja środowiska przedsiębiorczości lokalnej oraz środowiska profesjonalistów – pragmatyków i naukowców – wokół wspólnych zadań,
• Propagowanie wśród społeczeństwa bezpośrednich i perspektywicznych korzyści związanych z rozwojem przedsiębiorczości, upowszechnianie idei przedsiębiorczości,
• Tworzenie sprzyjającej atmosfery i szacunku dla rozwoju przedsiębiorczości lokalnej i ogólnokrajowej na płaszczyźnie porozumienia i współpracy,
• Tworzenie, organizowanie oraz zarządzanie centrami informacji gospodarczej, centrów współpracy biznesu i nauki oraz transferu technologii,
• Rozwijanie i wspieranie inicjatyw społecznych sprzyjających rozwojowi gospodarczemu jednostek samorządowych,
• Tworzenie, organizowanie izb, zrzeszeń, klastrów, związków, federacji organizacji pracowniczych i pracodawców,
• Prowadzenie ośrodków mediacji gospodarczych, z administracją, pracowniczych w sporach urzędowych,
• Tworzenie, promocja i rozwój programów Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw i Organizacji,
Pomoc Społeczna, Zdrowie, sprawy społeczne, niepełnosprawność:
• Wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej miedzy innymi przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, informacyjnemu,
• Działania na rzecz likwidacji barier architektonicznych, komunikacyjnych, technicznych w celu ułatwienia funkcjonowaniu osób starszych i niepełnosprawnych,
• Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, informacyjnemu,
• Kształcenie pracowników socjalnych, streetworkerów.
Sport, turystyka, rekreacja:
• Tworzenie, organizowanie oraz zarządzanie ośrodkami sportowymi merytoryczno – dydaktycznymi, organizacjami turystycznymi,
• Organizacja zawodów, konkursów sportowych,
• Promocja kultury fizycznej, zdrowia, sportu, turystyki i rekreacji,
• Rozwój kadr z zakresu sportu, turystyki i rekreacji,
• Inicjacja i rozwój działań sportowych dotyczących współpracy miast i regionów.
Prawo:
• Organizacja działań merytorycznych, konsultacyjnych, informacyjnych w obszarze przepisów prawa, a zwłaszcza prawa gospodarczego, pracy, cywilnego, administracyjnego, handlowego, rodzinnego,
• Organizacja punktów pomocy prawnej przy współudziale jednostek samorządu terytorialnego i samorządów zawodowych,
• Organizacja działań merytorycznych, konsultacyjnych, informacyjnych w obszarze prawa własności intelektualnej, problematyki prawnej nieruchomości,
• Organizacja działań merytorycznych, konsultacyjnych, informacyjnych w obszarze przepisów podatkowych, opłat, koncesji i innych.
Dziedzictwo kulturowe:
• Upowszechnianie wiedzy o historii i teraźniejszości miast, regionów oraz obszarów objętych zakresem działania Fundacji „MADE IN PŁOCK”,
• Gromadzenie, upowszechnianie, archiwizacja zasobów – rzeczy ruchomych i nieruchomych wraz ze związanymi z nimi wartościami historycznymi i obyczajowymi, estetycznymi, naukowymi, społecznymi,
• Tworzenie, organizowanie oraz zarządzanie: muzeów, miejsc pamięci, ośrodków kulturalno – oświatowych.
Organizacje pozarządowe:
• Organizacja, pomoc, współtworzenie przedsięwzięć dotyczących ekonomi społecznej,
• Tworzenie, organizowanie oraz zarządzanie Centrami Wsparcia Organizacji Pozarządowych,
• Działania na rzecz rozwoju i współpracy sektora organizacji pozarządowych,
• Organizacja szkoleń, poradnictwa dla organizacji pozarządowych,
• Integracja środowiska organizacji pozarządowych,
• Zarządzanie Fundacjami,
• Rozwój fundarisingu,
• Rozwój dobroczynności i filantropii.
Badania i rozwój:
• Wspieranie rozwoju oraz upowszechnianie osiągnięć z zakresu organizacyjnych, prawnych i naukowych podstaw tworzenia, transferu, przetwarzania wiedzy, a w szczególności popieranie badań naukowych we wszystkich dziedzinach uczestniczących w procesach zarządzania wiedzą z uwzględnieniem metod i środków informatyki,
• Wymiana doświadczeń i osiągnięć naukowych i dydaktycznych w zakresie systemów zarządzania wiedzą,
• Inicjowanie i promocja działań o wysokim potencjale innowacyjnym,
• Tworzenie, rozwój i współpraca w zakresie działań badawczo rozwojowych,
• Promocja i rozwój działań Brokera Innowacji,
• Prowadzenie badań, analiz, konsultacji,
• Rozwój i promocja idei społeczeństwa informacyjnego,
• Rozwój nowoczesnych technologii teleinformatycznych.
Wolontariat:
• tworzenie, zarządzanie i organizacja pracy centrów wolontariatu,
• rekrutacja, szkolenie, pomoc formalno-prawna w realizacji zadań centrów wolontariatu,
• pośrednictwo ofert pomiędzy organizacjami, a osobami chcącymi zostać wolontariuszami.
Środowisko:
• wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego,
• inicjowanie, koordynowanie i prowadzenie edukacji ekologicznej oraz podejmowanie różnorodnych działań zmierzających do podniesienia stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa,
• ochrona środowiska w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii a także czynną ochronę przyrody,
• promowanie zrównoważonego rozwoju,
Promocja, współpraca, rozrywka:
• Promowanie idei integracji europejskiej oraz szerzenie wiedzy o Instytucjach Europejskich i problemach jednoczącej się Europy wśród obywateli,
• Popularyzacja wiedzy o instytucjach i rozwiązaniach międzynarodowych na rzecz bezpieczeństwa i ładu międzynarodowego,
• Promocja działań mających na celu rozwój społeczno – gospodarczy społeczeństwa,
• Współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, których cel działania jest zbieżny z celami statutowymi Fundacji,
Bezpieczeństwo:
• działalność prewencyjna oparta na prowadzeniu działalności edukacyjnej w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
• wspieranie służb odpowiedzialnych za ratowanie życia i zdrowia ludzkiego w wypadkach i innych zdarzeniach drogowych,
• prowadzenie akcji społecznych mających na celu przeciwdziałanie wypadkom drogowym oraz innym zdarzeniom w ruchu drogowym mogącym skutkować zagrożeniem życia lub zdrowia ludzkiego,
• zgłaszanie oraz opiniowanie rozwiązań prawnych mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach.
• współpraca ze służbami odpowiedzialnymi za ruch drogowy, w szczególności z Policją, strażą pożarną, strażami gminnymi, Inspekcją Transportu Drogowego, WOPR oraz innymi,
• informowanie społeczeństwa o występujących zagrożeniach na drogach oraz o skutkach mogących z tych zagrożeń wynikać,
• popularyzacja wiedzy z zakresu prawa o ruchu drogowym oraz o systemach transportu i prawidłowego zachowania się na drodze oraz w środkach transportu,
• propagowanie rozwiązań komunikacyjnych najlepszych pod względem technicznym, ekonomicznym, społecznym i środowiskowym,
• udzielanie osobom poszkodowanym w zdarzeniach drogowych wszelkiej pomocy powypadkowej, w szczególności pomocy prawnej i psychologicznej.
§ 7
Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
Aktywizacja zawodowa, wspieranie przedsiębiorczości oraz rozwój samozatrudnienia:
• Tworzenie, organizowanie oraz zarządzanie Programami i Centrami Wspierania Przedsiębiorczości oraz Punktami Informacyjnymi i Konsultacyjnymi w zakresie i na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz norm wyznaczonych przez instytucje nadrzędne i kontrolujące przedmiotowe jednostki organizacyjne,
• Tworzenie, organizowanie oraz zarządzanie Agencją Pośrednictwa Pracy, Agencją Pracy Tymczasowej w zakresie i na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz norm wyznaczonych przez instytucje nadrzędne i zarządzające przedmiotowymi agencjami,
• Poradnictwo zawodowe i informacje zawodowe,
• Organizacje giełd i targów pracy,
• Szkolenie osób chcących rozpocząć lub rozpoczynających działalność gospodarczą,
• Pomoc organizacyjna, merytoryczna, finansowa i rzeczowa dla przedsiębiorców oraz podmiotów zainteresowanych problematyką przedsiębiorczości,
• Tworzenie, organizowanie oraz zarządzanie wirtualnym biurem, inkubatorem technologicznym, inkubatorem innowacyjności i przedsiębiorczości dla: przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, rozpoczynających lub dopiero zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, podmiotów ekonomii społecznej (inkubatory przedsiębiorczości społecznej) w zakresie i na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz norm wyznaczonych przez instytucje nadrzędne i kontrolujące przedmiotowe jednostki organizacyjne
• Zrzeszanie w swoich szeregach fachowców oraz instytucji gospodarczych i naukowych, zainteresowanych problemami promocji przedsiębiorczości,
• Wyrażanie opinii, tworzenie analiz w sprawach dotyczących wszechstronnego rozwoju przedsiębiorczości podejmowanej przez osoby fizyczne, organizacje i instytucje,
• Pomoc psychologiczną, edukację społeczną i zawodową oraz aktywizację zawodową
• Tworzenie form aktywnego zwalczania bezrobocia, zwłaszcza w fazie preinkubacji, a także rozwój i pomoc na dalszym etapie ich działalności,
• Świadczenie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej,
• Tworzenie i współudział w ogólnoświatowych i regionalnych inkubatorach przedsiębiorczości, a także wsparcie beneficjentów projektu inkubacyjnego w kolejnych fazach ich rozwoju,
Wspieranie integracji społecznej i gospodarczej obywateli:
• Integrację społeczną, kulturową, zawodową obywateli poprzez tworzenie, organizowanie oraz zarządzanie Centrum Integracji Społecznej, Spółdzielnią Socjalną, Spółdzielnią Osób Prawnych, Klubem Integracji Społecznej, Zakładem Aktywizacji Zawodowej, Ośrodkiem Aktywizacji Obywatelskiej, Świetlic, Czytelni, Klubów i Kawiarni Obywatelskich w zakresie i na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz norm wyznaczonych przez instytucje nadrzędne i kontrolujące przedmiotowe jednostki organizacyjne,
• Kreowanie i współtworzenie partnerstw, porozumień, federacji, klastrów, sieci współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi, instytucjami pozarządowymi, biznesem, instytucjami otoczenia biznesu, instytucjami kultury, grupami formalnymi i nieformalnymi w różnych konfiguracjach.
Rozwój samorządności:
• współdziałanie z jednostkami samorządowymi miasta, gminy oraz powiatu i województwa;
• podejmowanie działań na rzecz polityki rozwoju opartej na zasadzie rozwoju zrównoważonego i trwałego, edukacji i doradztwa z zakresu samorządności, przedsiębiorczości lokalnej, wiedzy obywatelskiej i europejskiej, podstaw prawa,
• współpraca ze służbami samorządowymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo publiczne
• organizację i prowadzenie szkoleń w zakresie rozwoju samorządności z współudziałem z jednostek samorządowych miasta, gminy oraz powiatu i województwa,
• udział w komisjach legislacyjnych i ustawodawczych samorządu,
• wystawianie swoich przedstawicieli, jako kandydatów na radnych wszystkich szczebli samorządu
Rozwój wykształcenia i kompetencji – eukacja, szkolnictwo, szkolenia:
• Tworzenie i prowadzenie szkół zawodowych, ośrodków szkolnictwa ustawicznego, techników, szkół policealnych, szkół dla dorosłych oraz Studiów Podyplomowych w zakresie i na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz norm wyznaczonych przez instytucje nadrzędne i zarządzające przedmiotowymi jednostkami,
• Organizacja praktyk zawodowych i stażów,
• Organizacja szkoleń, kursów zawodowych,
• Tworzenie infrastruktury szkoleniowej oraz informacyjnej,
• Wspieranie samorządów lokalnych i organizacji społecznych poprzez kształcenie kadry pracowniczej oraz beneficjentów projektów,
• Organizowanie i finansowanie oraz udział w organizowaniu i finansowaniu wykładów, seminariów, odczytów, spotkań, konferencji, szkoleń, targów i wystaw,
• Organizację szkoleń, warsztatów, szkół letnich i treningów, wyjazdów studyjnych i stażów.
Rozwój gospodarczy:
• Tworzenie, organizowanie oraz zarządzanie Centrami informacji gospodarczej, Centrami współpracy biznesu i nauki oraz transferu technologii w zakresie i na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz norm wyznaczonych przez instytucje nadrzędne i kontrolujące przedmiotowe jednostki organizacyjne,
• Rozwijanie i wspieranie inicjatyw społecznych, sprzyjających rozwojowi gospodarczemu jednostek samorządowych,
• Tworzenie, organizowanie oraz zarządzanie izbami, zrzeszeniami, związkami, klastrami, federacjami organizacji pracowniczych i pracodawców w zakresie i na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz norm wyznaczonych przez instytucje nadrzędne i kontrolujące przedmiotowe jednostki organizacyjne
• Prowadzenie ośrodków mediacji gospodarczych, z administracją, pracowniczych, w sporach urzędowych w zakresie i na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz norm wyznaczonych przez instytucje nadrzędne i kontrolujące przedmiotowe jednostki organizacyjne,
• Tworzenie, promocja i rozwój programów Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw i Organizacji,
• Promocję oraz fachową pomoc inwestorom krajowym i zagranicznym,
• Kojarzenie polskich i zagranicznych firm produkcyjnych i handlowych.
Pomoc Społeczna, Zdrowie, sprawy społeczne, niepełnosprawność:
• Tworzenie, organizowanie oraz zarządzanie domami opieki, sanatoriami, zakładami opiekuńczo – leczniczymi, centrami usług opiekuńczych, warsztatami terapii zajęciowej w zakresie i na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz norm wyznaczonych przez instytucje nadrzędne i kontrolujące przedmiotowe jednostki organizacyjne,
• Wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
• Kształcenie pracowników socjalnych, streetworkerów.
Sport, turystyka, rekreacja:
• Tworzenie, organizowanie oraz zarządzanie ośrodkami sportowymi, merytoryczno – dydaktycznymi w zakresie i na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz norm wyznaczonych przez instytucje nadrzędne i kontrolujące przedmiotowe jednostki organizacyjne
• Tworzenie, organizowanie oraz zarządzanie organizacjami turystycznymi w zakresie i na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz norm wyznaczonych przez instytucje nadrzędne i kontrolujące przedmiotowe jednostki organizacyjne
• Organizacja zawodów, konkursów sportowych,
• Promocja kultury fizycznej i zdrowia,
• Promocja sportu, turystyki i rekreacji,
• Rozwój kadr z zakresu sportu, turystyki i rekreacji,
• Inicjacja i rozwój działań dotyczących współpracy sportowej miast i regionów.
Prawo:
• Wspieranie działań konsultacyjnych, informacyjnych w obszarze przepisów prawa, a zwłaszcza prawa gospodarczego, pracy, cywilnego, administracyjnego, handlowego,
• Organizacja punktów pomocy prawnej przy współudziale jednostek samorządu terytorialnego i samorządów zawodowych w zakresie i na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz norm wyznaczonych przez instytucje nadrzędne i kontrolujące przedmiotowe działania,
• Wspieranie działań konsultacyjnych, informacyjnych w obszarze prawa własności intelektualnej, problematyki prawnej nieruchomości,
• Wspieranie działań konsultacyjnych, informacyjnych w obszarze przepisów podatkowych, opłat, koncesji i innych.
Dziedzictwo kulturowe:
• Upowszechnianie kultury, archiwizacja zasobów kultury wraz ze związanymi z nimi wartościami historycznymi i obyczajowymi, estetycznymi, naukowymi, społecznymi,
• Tworzenie, organizowanie oraz zarządzanie muzeami, miejscami pamięci, ośrodkami kulturalno – oświatowymi w zakresie i na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz norm wyznaczonych przez instytucje nadrzędne i kontrolujące przedmiotowe jednostki organizacyjne
Działalności o charakterze finansowym:
• Prowadzenie funduszu pożyczkowego i poręczeniowego dla organizacji pozarządowych,
• Gromadzenie funduszy, pośrednictwo i współorganizowanie konkursów dla inicjatyw lokalnych i ogólnokrajowych, konkursów grantowych,
• Realizacja projektów związanych z zadaniami o charakterze finansowym w ramach powierzenia zadania publicznego lub konkursu ofert realizowanych przez jednostki samorządu, polskie instytucje i agendy rządowe oraz jednostki organizacyjne i pomocnicze Komisji Europejskiej
Realizacja działalności o charakterze finansowym ma charakter pomocniczy, a jej zakres oparty jest o powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz normy wyznaczone przez instytucje nadrzędne i kontrolujące tego typu jednostki organizacyjne.
Organizacje pozarządowe:
• Tworzenie, organizowanie oraz zarządzanie Centrami Wsparcia Organizacji Pozarządowych w zakresie i na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz norm wyznaczonych przez instytucje nadrzędne i kontrolujące tego typu jednostki organizacyjne,
• Organizacja szkoleń, poradnictwa dla organizacji pozarządowych,
• Integracja środowiska organizacji pozarządowych,
• Zarządzanie innymi fundacjami,
• Organizacja imprez charytatywnych, kwest publicznych, loterii itp. (po uzyskaniu wymaganych zezwoleń),
• Tworzenie sieci wymiany informacji i wspierania się organizacji pozarządowych.
Badania i rozwój:
• Inicjowanie i promocję działań o wysokim potencjale innowacyjnym,
• Promocję i rozwój działań Brokera Innowacji,
• Prowadzenie i opracowywanie badań, analiz, konsultacji gospodarczych,
• Wspieranie i współudział w działalności popularyzacyjno – wydawniczej,
• Organizowanie i pośredniczenie w wymianie naukowej-krajowej i zagranicznej,
• Wspieranie działań innowacyjnych w zakresie oprogramowania, baz danych i innych działań związanych z informatyką, techniką informacyjną, nowymi technologiami, transferem technologii
• Wykonywanie prac badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych, ekonomicznych.
Wolontariat:
• tworzenie, zarządzanie i organizacja pracy centrów wolontariatu,
• rekrutacje, szkolenie i pomoc formalno-prawna w realizacji zadań centrów wolontariatu
• pośrednictwo ofert pomiędzy organizacjami, a osobami chcącymi zostać wolontariuszami.
Środowisko:
• prowadzenie działalności dydaktyczno-oświatowej, propagandowej, wychowawczej na wszystkich poziomach kształcenia oraz w zakresie obejmującym szkolenia nauczycieli, przedstawicieli administracji publicznej itp.,
• aktywne przeciwdziałanie negatywnym wpływom na środowisko z wykorzystaniem aktywizowania społeczności lokalnych i współpracy z instytucjami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska,
• informowanie społeczeństwa o zagrożeniach i stanie środowiska,
• organizowanie konferencji, sympozjów, warsztatów terenowych, szkoleń, kursów dotyczących ochrony środowiska,
• organizowanie konkursów, happeningów itp., służących podnoszeniu poziomu wiedzy o środowisku,
• rozszerzanie grona aktywnych edukatorów propagujących idee zrównoważonego rozwoju,
• gromadzenie materiałów propagandowych, programów, podręczników dotyczących ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego oraz prowadzenie biblioteki,
Promocja, współpraca, rozrywka:
• Współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, których cel działania jest zbieżny z celami statutowymi Fundacji,
• Współtworzenie czasopism,
• Prowadzenie działalności informacyjnej przy wykorzystaniu środków masowego przekazu i komunikowania się,
• Organizację imprez masowych o charakterze kulturalnym, rozrywkowym i edukacyjnym,
• Wspieranie inicjatyw gospodarczych, społecznych, kulturalnych i oświatowych,
• Wspieranie przedsięwzięć mających na celu rozwój terenów objętych zakresem działania Fundacji,
• Wydawanie publikacji, widokówek, plakatów, kalendarzy i folderów,
• Uczestniczenie i udział w przedsięwzięciach współfinansowanych przez organizacje UE i inne o podobnym charakterze
• Organizację konkursów w celu uhonorowania osób, instytucji najskuteczniej wpływających na rozwój kraju, miast, gmin, regionu i społeczności lokalnych w zakresie działalności fundacji i idei przez nie propagowanych.
• Organizowanie oraz wspieranie happeningów i pikiet służących polepszeniu sytuacji mieszkańców w granicach przewidzianych przepisami prawa.
• Przygotowanie i realizacja projektów o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym.
• Nadawanie odznaczeń, statuetek, tytułów i godła promocyjnego,
• Prowadzenie portali i innych form internetowych środków przekazu, a zwłaszcza własnej strony internetowej,
Bezpieczeństwo:
• Prowadzenie szeroko zakrojonych działań edukacyjnych mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego,
• Monitorowanie sytuacji drogowych, stanu dróg, wypadków i katastrof lądowych oraz ich analizę,
• Przeciwdziałanie wypadkom drogowym poprzez składanie wniosków o zmianę stanu, który do zaistnienia wypadku może się przyczynić,
• Organizowanie oraz uczestnictwo w pokazach, prelekcjach, seminariach, warsztatach, konferencjach, kursach, szkoleniach, wykładach, wycieczkach związanych z propagowaniem bezpieczeństwa ruchu drogowego,
• Propagowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, prowadzenie działań i kampanii na rzecz tego bezpieczeństwa,
• Współpracę z firmami i instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo na drogach,
• Tworzenie i prowadzenie Grup Operacyjno – Ratunkowych w ramach sekcji FUNDACJA „MADE IN PŁOCK” złożonych z osób z uprawnieniami Ratownika bądź Ratownika Medycznego, reagujących na bieżąco na wszelkie zagrożenia w ruchu drogowym, udzielającym pomocy poszkodowanym w zdarzeniach drogowych i współpracujących z Państwowym Systemem Ratownictwa Medycznego, Krajowym Systemem Ratowniczo – Gaśniczym oraz innymi jednostkami ustawowo lub statutowo powołanymi do ratowania życia i zdrowia ludzkiego
• Przeciwdziałanie zagrożeniom w ruchu lądowym poprzez patrolowanie dróg przez Grupy Operacyjno – Ratunkowe i Grupy Prewencyjno – Techniczne oraz reagowanie na wszelkie zauważone zagrożenia w ruchu drogowym poprzez niezwłoczne powiadomienie odpowiednich służb i zabezpieczenie tych miejsc do czasu ich przybycia
• Wypożyczanie sprzętu, współpraca i prowadzenie działań wspólnie z jednostkami innych organizacji współpracujących z FUNDACJĄ „MADE IN PŁOCK”
Inne:
• Występowanie na prawach strony reprezentującej interes społeczny oraz interes prawny uzasadniony celami statutowymi:
o w postępowaniach administracyjnych,
o w postępowaniach sądowych i sądowoadministracyjnych.
• Prowadzenie działalności informacyjnej związanej z celami statutowymi poprzez
o własną stronę internetową
o działalność wydawniczą
o współpracę ze środkami masowego przekazu
o szkolenia, kursy, seminaria, konferencje, wykłady, lekcje, wycieczki,
• Opiniowanie strategii, studiów, polityk, planów, programów, projektów, decyzji i uchwał organów administracji państwowej i samorządowej,
• Przeprowadzanie i przedstawianie niezależnych opracowań, studiów, badań, analiz, ekspertyz, ocen, raportów i opinii wraz ze składaniem wniosków i postulatów w sprawach z zakresu działalności statutowej,
• Współpracę z innymi stowarzyszeniami, fundacjami, instytucjami, przedsiębiorstwami, środkami masowego przekazu, z administracją państwową i samorządową w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
Działania merytoryczne i prawne w zakresie sposobów realizacji celów statutowych:
• Wszystkie sposoby realizacji celów statutowych FUNDACJI „MADE IN PŁOCK” będą organizowane w oparciu, zakresie i na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz norm wyznaczonych przez instytucje nadrzędne i kontrolujące powoływane jako jednostki pomocnicze Fundacji lub odrębne osoby prawne.
• FUNDACJA „MADE IN PŁOCK” może realizować swoje cele ze środków uzyskanych zgodnie § 9 Statutu Fundacji, jak również w ramach projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach celowych funduszy. Tym samym Zarząd Fundacji może ubiegać się o tego typu środki w ramach konkursów ofert lub środków celowych.
• FUNDACJA „MADE IN PŁOCK” realizuje swoje cele w ramach posiadanego lub przewidywanego majątku pochodzącego również ze środków w ramach podpisanych odpowiednich umów, promes, deklaracji osób prawnych, osób fizycznych oraz innych dopuszczonych przez prawo działań.
Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji
§ 8
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (jeden tysiąc złotych 0/100) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
§ 9
1. Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:
• darowizn, spadków, zapisów, świadczeń pieniężnych, nawiązki,
• dotacji i subwencji osób prawnych, jednostek samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych Skarbu Państwa i samorządu terytorialnego,
• dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
• dochodów z majątku Fundacji,
• odsetek bankowych, zysku z lokat,
• prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Fundacja prowadzi odpłatną jak i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.
3. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.
4. Dochody z działalności gospodarczej Fundacji służą wyłącznie realizacji celów statutowych.
Rozdział IV. Organy Fundacji
§ 10
1. Organami Fundacji są:
a. Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem,
b. Rada Nadzorcza Fundacji zwana dalej również Radą,
§ 11
Zarząd Fundacji
1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Radę na pięcioletnią kadencję.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator.
4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
• złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora,
• utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
• śmierci członka Zarządu.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (przykładowo: rażące naruszenie zasad statutowych, nieprzestrzeganie postanowień i uchwał władz Fundacji; brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Fundacji; utrata praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu) Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały.
6. Poszczególni Członkowie Zarządu Fundacji mogą być w każdym czasie odwołani przez Fundatora.
§ 12
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b. realizacja celów statutowych,
c. sporządzanie planów pracy i budżetu,
d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
e. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
f. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
g. składanie wniosku do Fundatora o zmianę statutu,
h. wnioskowanie do Fundatora o połączenie lub likwidację Fundacji.
3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Nadzorczej Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
4. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Fundatora lub Rady Nadzorczej Fundacji.
§ 13
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością osób, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
5. Szczegółową organizację Zarządu określa regulamin organizacyjny Zarządu uchwalony przez Fundatora.
§ 14
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, składać może każdy Członek Zarządu samodzielnie.
§ 15
Rada Nadzorcza Fundacji
1. Rada Nadzorca Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Nadzorcza Fundacji składa się z 2 do 6 członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję.
3. Pracami rady kieruje Przewodniczący Rady.
4. Członków pierwszego składu Rady Nadzorczej powołuje Fundator.
5. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (przykładowo: rażące naruszenie zasad statutowych, nieprzestrzeganie postanowień i uchwał władz Fundacji; brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Fundacji; utrata praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu, wniosek Fundatora) odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Nadzorczej Fundacji.
7. Poszczególni Członkowie Rady Nadzorczej Fundacji mogą być w każdym czasie odwołani przez Fundatora.
8. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
1. dobrowolnego ustąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
2. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
3. śmierci członka.
9. Nie można łączyć jednoczesnego członkostwa w Radzie Nadzorczej z członkostwem w Zarządzie.
§ 16
Rada Nadzorcza pełni funkcję kontrolno-nadzorczą, a do jej kompetencji należą w szczególności:
a. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,
b. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,
c. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów,
d. zmiany Statutu Fundacji, przy czym zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim,
e. decyzja o połączeniu Fundacji z inną Fundacją,
f. decyzja o likwidacji Fundacji.
§ 17
1. Rada Nadzorcza Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Nadzorczą Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.
3. Rada Nadzorcza Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów.
4. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
5. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym – z inicjatywy Zarządu bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.
6. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbyć się bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni i żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad
8. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.
9. Szczegółową organizację Rady Nadzorczej fundacji określa regulamin organizacyjny Zarządu uchwalony przez Fundatora.
§ 18
Do wyłącznej kompetencji Fundatora należy:
1. Powoływanie pierwszych członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.
2. Powołanie członków pierwszego składu Rady Fundacji, a przede wszystkim Przewodniczącego Rady Nadzorczej Fundacji.
3. Powyższe kompetencje zapadają w wyniku podjęcia uchwały przez Fundatora.
§ 19
Statut Fundacji zabrania:
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) ;
4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
Rozdział. V. Zmiana statutu Fundacji
§ 20
Fundator może zmienić statut fundacji w każdym czasie.
Rozdział. VI. Postanowienia końcowe
§ 21
1. Fundacja może się połączyć z inną Fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną Fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie cele Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną Fundacją decyzję podejmuje Rada Nadzorcza Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
§ 22
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw pracy i zabezpieczenia społecznego
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Nadzorcza Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
4. Środki finansowe i majątek pozostałe po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Nadzorczej Fundacji na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.
Statut został przyjęty dnia 26-05-2015 roku