Klauzula Ochrony
Danych Osobowych

Obowiązek informacyjny


do aktualnych i nowych klientów:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) informuję, iż:

 1. ADMINISTRATOREM Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja MADE IN PŁOCK z siedzibą w Płocku wpisana do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000564119, REGON 362006841, NIP: 7743223793, adres: ul. Synagogalna 4/17, 09-400 Płock, (dalej „ADMINISTRATOR”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • realizacji usług świadczonych przez ADMINISTRATORA na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),
 • przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez ADMINISTRATORA na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes ADMINISTRATORA),
 • wysyłania informacji handlowych przez ADMINISTRATORA na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona ADMINISTRATOROWI przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana).

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych nie będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu ADMINISTRATORA.
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do innych podmiotów współpracujących z Fundacją MADE IN PŁOCK. w celu realizacji zapytań/ zamówień biznesowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez ADMINISTRATOR a oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;
 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez ADMINISTRATOR a, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

  1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez
   ADMINISTRATORA oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu).
  1. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;
  1. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do ADMINISTRATORA o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne ADMINISTRATOROWI do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o
   ile ADMINISTRATOR nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego ADMINISTRATORA;
  1. w przypadku, gdy
   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez ADMINISTRATORA na podstawie
   udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z
   ADMINISTRATOREM, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego
   ADMINISTRATORA;
  1. ADMINISTRATOR
   przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań
   marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania
   jest tzw. „prawnie uzasadniony interes ADMINISTRATORA”. W przypadku takiego
   przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji
   ADMINISTRATOR przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej
   celu;
  1. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością
   ADMINISTRATOR poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie
   cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do ADMINISTRATORA. Będzie to miało ten
   skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie
   przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody ADMINISTRATOR nie
   będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;
  1. jeśli uzna Pani/Pan,
   że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z
   prawem lub ADMINISTRATOR nie potrzebuje już określonych danych albo, kiedy
   wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby
   przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub
   dochodzenia roszczeń) ADMINISTRATOR nie dokonywał na danych żadnych operacji, a
   jedynie je przechowywał;

 1. Ma
  Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
  dotyczących narusza przepisy RODO;
 2. Nie
  zbieramy danych osobowych oraz nie mierzymy zachowań naszych użytkowników,
  żeby wysyłać zindywidualizowane oferty. Zbieramy m.in. informacje odnośnie
  daty utworzenia konta oraz daty ostatniego logowania.
 3. Podanie
  przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z
  ADMINISTRATOREM. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją
  niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez
  ADMINISTRATORA.

We wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych i przysługujących praw z tym
związanych można się kontaktować z ADMINISTRATOREM poprzez adres email: fundacja@madeinplock.org , lub
pisemnie na adres siedziby ADMINISTRATORA wskazany w punkcie 1 niniejszej
klauzuli.